Religious Theme Pendant

#18066906371
3.5"(H)x 2.25"(W)
Gunmetal Tone
Hematite Rhinestone